La seguretat entra a l’ascensor

Anonim
Image

El 1 de setembre va entrar en vigor el decret del Ministeri de Desenvolupament Econòmic, 23/7/2009, titulat "Millora de la seguretat dels sistemes d'elevació anteriors a la Directiva 95/16 / CE" (Diari Oficial n. 189 del 17/8/2009 ) . ). L’objectiu de la disposició, que es va acomiadar amb la intenció d’acabar amb l’estat d’edat en què es troben molts sistemes d’elevació, és, com el seu nom indica, millorar la seguretat d’aquest mitjà de transport indispensable: un requisit, el de seguretat., cada cop més es va sentir també en referència als edificis considerats junts, sobretot a partir del terratrèmol que va arrasar part d'Abruzzo.

En particular, la disposició es refereix als sistemes d'elevació instal·lats i posats en funcionament abans del 25/6/1999, el dia d'entrada en vigor del reglament d'aplicació de l'esmentada directiva, reglament introduït pel decret del president de la República el 30/4/1999, n. 162, i a què es refereix l’art. 1 de la disposició.

Els destinataris de la mesura són:
- els propietaris, administradors i associacions de petits propietaris;
- manteniment, reparació i modernització d’ascensors;
- els organismes notificats (és a dir, tenen la tasca de valorar la conformitat de les plantes a les condicions fixades per les directrius europees), les autoritats locals de salut i les inspeccions de treball.

Obligacions dels destinataris - El propietari o el seu representant legal, amb motiu de la primera revisió periòdica del sistema, ja programada per l’organisme notificat, per l’ASL o per la Inspecció de Treball encomanada per l’ascensor, ha de sol·licitar alhora i acordar-se, a càrrec seu, dur a terme una verificació extraordinària destinada a realitzar una anàlisi de les situacions de risc presents a la planta.

Calendari de compliments - La verificació extraordinària dirigida a realitzar una anàlisi de les situacions de risc presents a la planta s’ha de dur a terme sense cap mena de temps dins del termini indicat a continuació, que varia segons la data en què es va instal·lar l’ascensor:
- 1/9/2011 per a ascensors instal·lats abans del 15/11/1964;
- 1/9/2012 per a ascensors instal·lats abans del 24/10/1979;
- 1/9/2013 per a ascensors instal·lats abans del 4/09/1991;
- 1/9/2014 per a ascensors instal·lats abans del 24/6/1999.

El primer paràgraf del decret, com ja s’ha esmentat, estableix que la normativa continguda s’aplica als sistemes instal·lats i posats en funcionament abans de l’entrada en vigor del DPR 30/4/1999, n. 162, que va tenir lloc el 25/06/1999 (la publicació al Diari Oficial es fa efectivament el 6/10/1999), per tant als sistemes instal·lats abans del 25/06/1999.
D’altra banda, el segon paràgraf de l’article 2 de l’esmentada disposició, tal com s’acaba d’informar, parla dels ascensors instal·lats “abans del 6 de maig del 1999”, de manera que aquesta última data s’hauria de corregir al “25/6/1999”, en cas contrari. Els ascensors instal·lats el 24/06/1999 quedarien exclosos de la legislació.

Una vegada que l’organisme autoritzat per realitzar la verificació ha prescrit, al final d’aquesta, els ajustaments necessaris, s’han d’implementar en un termini peremptori, a partir de la data d’execució de l’anàlisi de riscos i variable segons el tipus d’intervenció.

Les possibles intervencions s’informen en tres taules diferents, adjuntes al decret: A, B i C. Les indicades a la taula A s’han d’implementar en un termini de cinc anys des de la data d’execució de l’anàlisi de riscos, les indicades a la taula B s’han d’implementar dins de les 10. anys, mentre que les situacions de risc reportades a la taula C es poden eliminar amb motiu de posteriors intervencions de modernització, de mida important. Què cal fer, amb l’anàlisi d’aspectes exquisitament tècnics, es pot verificar amb l’ajut d’un professional.

Les taules no inclouen mesures per assegurar l’accessibilitat per a discapacitats, aquelles contra vandalisme i les destinades a garantir un comportament segur en cas d’incendi, ja que estan sotmeses a avaluacions específiques. Per a això, el propietari ha de sol·licitar explícitament quines mesures ha de prendre.


Seguretat i Belles Arts
: si es comprova que algunes característiques de l’ascensor són un obstacle per a la implementació d’una o més de les intervencions d’adaptació previstes per l’anàlisi de riscos, tal com protegeix la Superintendència de Belles Arts, propietària de L’ascensor o el seu representant legal poden tenir la situació del component del sistema certificat per un enginyer o un arquitecte inscrit al registre pertinent. En aquest cas, l’organisme autoritzat per a realitzar controls periòdics i / o extraordinaris donarà la seva opinió sobre la impossibilitat de la sol·licitud, indicant les mesures de compensació que el propietari haurà de posar en marxa per complir els requisits de seguretat.

Control del compliment i apagada de la planta : el propietari de la planta, o el seu representant legal, és responsable de la correcta execució de les intervencions d’adaptació en els termes que estableix el decret. Els òrgans responsables dels controls periòdics han de comprovar, durant les inspeccions posteriors, que s'ha actualitzat el sistema. En cas d’incompliment, la persona que va realitzar la revisió periòdica comunica el resultat negatiu a l’oficina municipal competent per a les mesures pertinents, informant al propietari de l’edifici i / o a l’administrador de les seves respectives responsabilitats i responsabilitats. del condomini i la firma de manteniment.

Si no s’ajusten els ajustaments de seguretat del sistema, no es pot mantenir en funcionament l’ascensor.

Per concloure, ja que es tracta de mesures destinades a protegir la seguretat, si no la vida, de les persones, és certament preferible jugar abans dels terminis indicats anteriorment, sotmetent el sistema al registre previst, sobretot si endavant amb els anys.

accions